Airtac Việt Nam

buiding
Van điện từ: ESV410A AC220V ESV410B DC24V ESV430CA AC220V ESV430CB DC24V ESV610A AC220V

Airtac Việt Nam

buiding
Van điện từ: ESV610B DC24V ESV630CA AC220V ESV630CB DC24V

Airtac Việt Nam

buiding
Van điện từ: CPV15BP DC24V CPV15BP-050 DC24V 0.5M CPV15BP-200 DC24V 2M CPV15AP-050 AC220V 0.5M

Airtac Việt Nam

buiding
Van điện từ: CPV15EP-050 AC24V 0.5M CPV15CP-050 AC110V 0.5M CPV15FP-050 DC12V 0.5M

Airtac Việt Nam

buiding
Van điện từ: 3V2-06-NC DC24 3V2-06-NC AC220 3V2-06-NO DC24 3V2-06-NO AC220

Airtac Việt Nam

buiding
Van điện từ: 3V2-08-NC DC24 3V2-08-NC AC220 3V2-08-NO DC24 3V2-08-NO AC220 3V3-08-NC DC24

Airtac Việt Nam

buiding
Van điện từ: 3V3-08-NC AC220 3V3-08-NO DC24 3V3-08-NO AC220

Airtac Việt Nam

buiding
Van điện từ: SY5120 7V110-06-B / A / F-050/020 7V11006B050 AC220V DC24 AC110V DC12

Airtac Việt Nam

buiding
Van điện từ: 4V210-06-A AC220V 4V210-06-B DC24V 4V210-06-E AC24V 4V210-06-F DC12V 4V210-06-C AC110V 4V210-06-XO không có cuộn dây

Airtac Việt Nam

buiding
Van điện từ: 4V230E-08-A AC220V 4V230E-08-B DC24V 4V230E-08-E AC24V

Airtac Việt Nam

buiding
Van điện từ: 4V230E-08-F DC12V 4V230E-08-C AC110V 4V230E-08-XO không có cuộn dây

Airtac Việt Nam

buiding
Van điện từ: 4V320-08-A AC220V DC24V 4V320-08-B 4V320-08-E AC24V

Airtac Việt Nam

buiding
Van điện từ: 4V320-08-F DC12V 4V320-08-C AC110V 4V320-08-XO không có cuộn dây

Airtac Việt Nam

buiding
Van điện từ: 4V120-M5-A AC220V 4V120-M5-B DC24V

Airtac Việt Nam

buiding
Van điện từ: 4M110-06 4M110-M5 4M210-06 4M210-08 4M310-08 4M310-10

Airtac Việt Nam

buiding
Van điện từ: 3V210-06-NC AC220V DC24V AC24V DC12V AC110V

Airtac Việt Nam

buiding
Van điện từ: 3V210-08-NC AC110V DC12V AC24V DC24V AC220V

Airtac Việt Nam

buiding
Van điện từ: 3V110-06-NC AC220V DC24V AC24V DC12V AC110V

Airtac Việt Nam

buiding
Van điện từ:
3V2-08-NC 3V208NCB AC220V DC24V DC12V AC110V AC24V

Airtac Việt Nam

buiding
Van điện từ: 3V1-06 DC24V 3V106B 3V106A AC24V AC110V DC12V DC24V AC220V 3V106-XO không có cuộn dây

Airtac Việt Nam

buiding
Van điện từ: 4V410-15-A AC220V DC24V 4V410-15-B 4V420-15-A AC220V 4V420-15-B DC24V

Airtac Việt Nam

buiding
Van điện từ: 4V430C-15-A AC220V DC24V 4V430C-15-B 4V430E-15-A AC220V DC24V

Airtac Việt Nam

buiding
Van điện từ: 4V430E-15-B 4V430P-15-A AC220V DC24V 4V430P-15-B

Airtac Việt Nam

buiding
Van điện từ: 4V310-08-A AC220V DC24V 4V310-08-B AC220V 4V310-10-A DC24V 4V310-10-B

Airtac Việt Nam

buiding
Van điện từ: 4V320-08-A AC220V DC24V 4V320-08-B AC220V 4V320-10-A DC24V 4V320-10-B

Airtac Việt Nam

buiding
Van điện từ: DC24V 4V330C-08-B 4V330C-10-A AC220V DC24V 4V330C-10-B

Airtac Việt Nam

buiding
Van điện từ: 4V330E-10-A AC220V DC24V 4V330E-10-B 4V330P-10-B DC24 DC24V 4V330E-08-B DC 24

Airtac Việt Nam

buiding
Van điện từ: 4V410-15-A AC220V DC24V 4V410-15-B 4V410-15-E AC24V 4V410-15-F DC12V

Airtac Việt Nam

buiding
Van điện từ: 4V310-10-A AC220V 4V310-10-B DC24V 4V310-10-E AC24V 4V310-10-F DC12V

Airtac Việt Nam

buiding
Van điện từ: 4V410-15-C AC110V 4V410-15-XO không có cuộn dây, 4V310-10-C AC110V 4V310-10-XO không có cuộn dây

Airtac Việt Nam

buiding
Van điện từ: 4V310-10-A AC220V 4V310-10-B DC24V 4V310-10-E AC24V 4V310-10-F DC12V

Airtac Việt Nam

buiding
Van điện từ: 4V310-10-C AC110V 4V310-10-XO không có cuộn dây 4V310-10-W

Airtac Việt Nam

buiding
Van điện từ: 4V210-08-A AC220V 4V210-08-B DC24V 4V210-08-E AC24V

Airtac Việt Nam

buiding
Van điện từ: 4V210-08-F DC12V 4V210-08-C AC110V 4V210-08-XO không có cuộn dây

Airtac Việt Nam

buiding
Van điện từ: 4V210-08-A AC220V 4V210-08-B DC24V 4V210-08-E AC24V 4V210-08-F DC12V 

Airtac Việt Nam

buiding
Van điện từ: 4V210-08-C AC110V 4V210-08-W 4V210-08-XO không có cuộn dây